ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.สุนั

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.สุนั...

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นายวิเ

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นายวิเ...

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (น

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (น...

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเ

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเ...

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส.

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส....

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นว

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นว...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู เข้าร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักง...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี มอบหมายให้นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา นวส. ร่วมเข้ารับการสัมมนาทิศทางการพัฒนา

วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี มอบหมายให้นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา นวส. ร่วม...

more...

วิดิทัศน์ ความรู้การเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู

  โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
     
  วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
     
  แนะนำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสีชมพู  โดย นายกฤษ์ พิโสรัมย์ ประธานศพก.อำเภอสีชมพู
     
  ฐานเรียนรู้ ศพก. หลักสูตร จุลินทรีย์หน่อกล้วย โดย นายกฤษ์ พิโสรัมย์ ประธานศพก.อำเภอสีชมพู
     
  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกระบือและเกษตรผสมผสานบ้านสันติสุข ม.6 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น (หมู่บ้านอนุรักษ์กระบือไทย)
     

 

ดูเพิ่มเติม...

 

ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ

  ปฏิทินชาวนา วางแผนการปลูกข้าว โดยนายปริญญา รอดฤดี 
ขอบคุณวิดีโอจาก รายการเกษตรไทยไอดอล