ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายวิเชียร คำลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนา

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายวิเชียร คำลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำน...

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูจัดการอบรมและจัดสอบ เกษตรกรผู้ใช้สารเคมี 3 สาร. พาราคว

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูจัดการอบรมและจัดสอบ เกษตรกรผู้ใช้สารเคมี 3 สาร. พาราคว...

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ อ

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ อ...

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูจัดการอบรมและจัดสอบ เกษตรกรผู้ใช้สารเคมี 3 สาร. พาราควอ

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูจัดการอบรมและจัดสอบ เกษตรกรผู้ใช้สารเคมี 3 สาร. พาราควอ...

3 ตุลาคม 2562 ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู โดย นางสาวสุนันทา กิจบุญชู (นวส.ชำนาญการ) นางสาวนิ

3 ตุลาคม 2562 ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู โดย นางสาวสุนันทา กิจบุญชู (นวส.ชำนาญการ) นางสาวนิ...

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ อบ

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ อบ...

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ อบ

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ อบ...

วันที่ 28 กันยายน 2562 นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ อบรมถ่ายทอดควา

วันที่ 28 กันยายน 2562 นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ อบรมถ่ายทอดควา...

more...

วิดิทัศน์ องค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร อ.สีชมพู 
โดย สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู

 

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2562 (Field Day) วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์เครือข่ายบ้านซ่งหนองขาม ม.4 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น .... 

 


โครงการเลี้ยงจิ้งหรีด กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนสวรรค์ ม.3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายยอ่ย

 


โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ปี 2561 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

 

 

     


แนะนำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสีชมพู  โดย นายกฤษ์ พิโสรัมย์ ประธานศพก.อำเภอสีชมพู

 

 
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

 


ฐานเรียนรู้ ศพก. หลักสูตร จุลินทรีย์หน่อกล้วย 
โดยนายกฤษ์ พิโสรัมย์ ประธาน ศพก. อำเภอสีชมพู

 

 

 
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย วสช.กลุ่มเลี้ยงกระบือและเกษตรผสมผสานบ้านสันติสุข ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรอำเภอสีชมพู
   
     
     

 

ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ

  ปฏิทินชาวนา วางแผนการปลูกข้าว โดยนายปริญญา รอดฤดี 
ขอบคุณวิดีโอจาก รายการเกษตรไทยไอดอล