ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

นางสาวธัญญลักษณ์ พลีพูล รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสีชมพู ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู เพ

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวธัญญลักษณ์ พลีพูล รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสีชมพู ปร...

น.ส.ธัญญลักษณ์ พลีพูล รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสีชมพู ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการยื่นจดทะเ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 น.ส.ธัญญลักษณ์ พลีพูล รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสีชมพู ได้ให้คำแนะนำแก่เกษต...

น.ส.ธัญญลักษณ์ พลีพูล รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสีชมพู และ น.ส. อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญกา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. น.ส.ธัญญลักษณ์ พลีพูล รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสีชมพู และ น.ส...

น.ส.ธัญญลักษณ์ พลีพูล รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสีชมพู และ น.ส. อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญกา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. น.ส.ธัญญลักษณ์ พลีพูล รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสีชมพู และ น....

น.ส.ธัญญลักษณ์ พลีพูล รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสีชมพู และ น.ส. อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญกา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. น.ส.ธัญญลักษณ์ พลีพูล รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสีชมพู และ น.ส...

น.ส.ธัญญลักษณ์ พลีพูล รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้บริการเกษตรกรที่เข้า

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 น.ส.ธัญญลักษณ์ พลีพูล รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ...

น.ส.ธัญญลักษณ์ พลีพูล รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส. อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. น.ส.ธัญญลักษณ์ พลีพูล รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมาย...

น.ส.ธัญญลักษณ์ พลีพูล รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส. อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. น.ส.ธัญญลักษณ์ พลีพูล รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมาย...

more...

วิดิทัศน์ องค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร อ.สีชมพู 
โดย สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ประจำปี 2562 (Field Day) วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ เครือข่าย ศพก.
บ้านซ่งหนองขาม ม.4 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น .... 

โครงการเลี้ยงจิ้งหรีด กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนสวรรค์ ม.3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายยอ่ย

 

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ปี 2561 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

 

 

แนะนำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสีชมพู  โดย นายกฤษ์ พิโสรัมย์ ประธานศพก.อำเภอสีชมพู ฐานเรียนรู้ ศพก. หลักสูตร จุลินทรีย์หน่อกล้วย 
โดยนายกฤษ์ พิโสรัมย์ ประธาน ศพก. อำเภอสีชมพู
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
 
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย วสช.กลุ่มเลี้ยงกระบือและเกษตรผสมผสานบ้านสันติสุข ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรอำเภอสีชมพู

 

 


 

ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ

     
     

เตือนการระบาดศัตรูพืชและการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช

more...