ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร (นวส.ชำนาญการ) พร้อมด้วยผู้รับจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีให

วันที่ 19 เมษายน 2564 น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร (นวส.ชำนาญการ) พร้อมด้วยผู้รับจ้างงานโครงการ 1 ต...

นางสาวเทวา คำกลอง(นวส.ชำนาญการ) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดการจัดฝึกอบรมและแนวทางการเบิกจ่าย

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเทวา คำกลอง(นวส.ชำนาญการ) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายละเอ...

นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) ลงพื้นที่ติดตามการขุดสระโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขต

วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) ลงพื้นที่ติดตามการขุดสระโครงการ...

นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) ลงพื้นที่ติดตามการขุดสระโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงขอ

วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) ลงพื้นที่ติดตามการขุดสระโครงการ...

นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 3 ราย

วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการ 1 ตำบ...

นางสาวสุนันทา กิจบุญชู(นวส.ชำนาญการ) นางสาวเทวา คำกลอง(นวส.ชำนาญการ) และนางสาวอัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภ

วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. นางสาวสุนันทา กิจบุญชู(นวส.ชำนาญการ) นางสาวเทวา คำกลอง(นวส.ชำนาญ...

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมต้อนรับ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่

วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมต้อนรับ นายศรัทธา คชพ...

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูและผู้รับจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมต้อนร

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูและผู้รับจ้างงานโครงการ 1 ...

more...

วิดิทัศน์ องค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร อ.สีชมพู 
โดย สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ประจำปี 2562 (Field Day) วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ เครือข่าย ศพก.
บ้านซ่งหนองขาม ม.4 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น .... 

โครงการเลี้ยงจิ้งหรีด กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนสวรรค์ ม.3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายยอ่ย

 

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ปี 2561 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

 

 

แนะนำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสีชมพู  โดย นายกฤษ์ พิโสรัมย์ ประธานศพก.อำเภอสีชมพู ฐานเรียนรู้ ศพก. หลักสูตร จุลินทรีย์หน่อกล้วย 
โดยนายกฤษ์ พิโสรัมย์ ประธาน ศพก. อำเภอสีชมพู
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
 
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย วสช.กลุ่มเลี้ยงกระบือและเกษตรผสมผสานบ้านสันติสุข ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรอำเภอสีชมพู

 

 


 

ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ

     
     

เตือนการระบาดศัตรูพืชและการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช

more...