ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

นางสาวสุนันทา กิจบุญชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ดำเนินการตรวจสอบพื้น

วันที่ 29 มกราคม 2565 นางสาวสุนันทา กิจบุญชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้า...

นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.นิภาภรณ์ ดู่ป้อง( นวส.ชำนาญการ ) และ น.ส.อัญริ

วันที่ 28 มกราคม 2565 นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.นิภาภรณ์ ดู่ป้อง( นว...

นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุ

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินงา...

นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ลงพื้นที่จัดเ

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเ...

ายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.นิภาภรณ์ ดู่ป้อง( นวส.ชำนาญการ ) และ น.ส.อัญริน

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.นิภาภรณ์ ดู่ป้อง( นว...

นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นางสาวเทวา คำกลอง(นวส.ชำนาญการ) เข้าร่วมประชุมความมั่

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นางสาวเทวา คำกลอง...

นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.นิภาภรณ์ ดู่ป้อง( นวส.ชำนาญการ ) จัดกิจกรรรมประ

วันที่ 25 มกราคม 2565 นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.นิภาภรณ์ ดู่ป้อง( นว...

นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ลงพื้นที่ดูสถ

วันที่ 24 มกราคม 2565 นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเ...

more...

วิดิทัศน์ องค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร อ.สีชมพู 
โดย สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ประจำปี 2562 (Field Day) วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ เครือข่าย ศพก.
บ้านซ่งหนองขาม ม.4 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น .... 

โครงการเลี้ยงจิ้งหรีด กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนสวรรค์ ม.3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายยอ่ย

 

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ปี 2561 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

 

 

แนะนำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสีชมพู  โดย นายกฤษ์ พิโสรัมย์ ประธานศพก.อำเภอสีชมพู ฐานเรียนรู้ ศพก. หลักสูตร จุลินทรีย์หน่อกล้วย 
โดยนายกฤษ์ พิโสรัมย์ ประธาน ศพก. อำเภอสีชมพู
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
 
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย วสช.กลุ่มเลี้ยงกระบือและเกษตรผสมผสานบ้านสันติสุข ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรอำเภอสีชมพู

 

 


 

ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ

     
     

เตือนการระบาดศัตรูพืชและการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช

more...