ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยนายวิเชียร คำลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยนายวิเชียร คำลอย นักวิ...

ว่าที่ร้อยตรี ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญการ

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ...

นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) สนง.กษอ.สีชมพู ร่วมกับ core team Future2 Doae จัดทำโครงการวิจัยเกี่

วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) สนง.กษอ.สีชมพู ร่วมกับ core team Future2 ...

ว่าที่ร้อยตรี ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญการ

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์...

ว่าที่ร้อยตรี ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.สุนันทา กิจบุญชู นวส.ชำนาญการ และน.ส.

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.สุนันทา กิจบุญ...

นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่ : Building G

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาภาว...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นางสาวนิภาภรณ์ ดู่ป้อง นักวิชาการส่งเสริมการ

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นางสาวนิภาภรณ์ ดู่ป้อ...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นายวิเชียร คำลอย นวส.ชำนาญการ และน.ส ณัฐช

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นายวิเชียร คำลอย น...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...