ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

สนง.เกษตรอำเภอสีชมพู รับการติดตาม จาก สตง. โดยได้ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสมาชิกเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่ป

วันที่ 26 มิ.ย.2560 สนง.เกษตรอำเภอสีชมพู รับการติดตาม จาก สตง. โดยได้ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสมาชิกเกษตร...

สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรก

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดำเนินกา...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ น.ส.อัญรินทร์

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง นวส...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรเภอสีชมพู เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาช

วันนี้ 20 มิถุนายน 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรเภอสีชมพู เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเกษตรกรโค...

ว่าที่ ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) พาเกษตรกรจำนวน

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส....

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอา...

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอา...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ปฏิบัติการ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...