ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา (นวส.) เข้าร่วมประชุมความมั่นคงสัญจรตำบลซำยาง ประจำเดือนมกราคม โดยได้แจ้งข้อรา

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา (นวส.) เข้าร่วมประชุมความมั่นคงสัญจรตำบลซำ...

นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) เข้าร่วมการประชุมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในตำบลสีชมพู ณ ศาลาเอ

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) เข้าร่วมการประชุมความมั่นคงและ...

นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านที

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบั...

น.ส. สุนันทา กิจบุญชู(นวส.ชำนาญการ) น.ส. อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร(นวส. ชำนาญการ) น.ส. ณัฐชา แ

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00น. น.ส. สุนันทา กิจบุญชู(นวส.ชำนาญการ) น.ส. อัญรินทร์ พิมพ์อิ...

นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านที

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการปร...

นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) พร้อมด้วยผู้รับจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ที่รับผิด

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) พร้อมด้วยผู้รับจ้างงานโครงการ ...

นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) เข้าร่วมการประชุมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในตำบลหนองแดง ณ ศูนย์

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) เข้าร่วมการประชุมความมั่นคงและ...

ทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกันจัดเวทีจัดทำแผน และปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประด

วันที่ 8 มกราคม 2564 ทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกันจัดเวทีจัดทำแผน และปรับปรุงข้อมูล...

more...

วิดิทัศน์ องค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร อ.สีชมพู 
โดย สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ประจำปี 2562 (Field Day) วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ เครือข่าย ศพก.
บ้านซ่งหนองขาม ม.4 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น .... 

โครงการเลี้ยงจิ้งหรีด กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนสวรรค์ ม.3 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายยอ่ย

 

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ปี 2561 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

 

 

แนะนำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสีชมพู  โดย นายกฤษ์ พิโสรัมย์ ประธานศพก.อำเภอสีชมพู ฐานเรียนรู้ ศพก. หลักสูตร จุลินทรีย์หน่อกล้วย 
โดยนายกฤษ์ พิโสรัมย์ ประธาน ศพก. อำเภอสีชมพู
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
 
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย วสช.กลุ่มเลี้ยงกระบือและเกษตรผสมผสานบ้านสันติสุข ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรอำเภอสีชมพู

 

 


 

ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ

     
     

เตือนการระบาดศัตรูพืชและการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช

more...