ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

นางสาวเทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาตน

วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2560 นางสาวเทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแล...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญการ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ...

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู มอบหมายว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมประชุมโครง

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู มอบหมายว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมประชุมโครง...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นายวิเชียร คำลอย นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นายวิเชียร คำลอย น...

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณา อชก.ส่วนอำเภอสีชมพู ผู้ขอกู้กองทุ

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 13.30 น. นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณา...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการ กา...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม DM ประจำเดือน เพื่อ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมปร...

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานทอดกฐินอำเภอพร้อมด้วยส่วนราชการทุกภาคส่วนและประชาชน ณ วัด

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานทอดกฐินอำเภอพร้อมด้วยส่วนราชการทุ...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...