ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา แจ่มป

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา แจ่มป...

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตแล

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตแล...

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นว

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นว...

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอสีชมพู และสำนักงานปศุสัตว์อำ

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอสีชมพู และสำนักงานปศุสัตว์อำ...

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นว

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นว...

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส...

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส...

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส...

more...

วิดิทัศน์ ความรู้การเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู

  โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
     
  วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
     
  แนะนำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสีชมพู  โดย นายกฤษ์ พิโสรัมย์ ประธานศพก.อำเภอสีชมพู
     
  ฐานเรียนรู้ ศพก. หลักสูตร จุลินทรีย์หน่อกล้วย โดย นายกฤษ์ พิโสรัมย์ ประธานศพก.อำเภอสีชมพู
     
  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกระบือและเกษตรผสมผสานบ้านสันติสุข ม.6 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น (หมู่บ้านอนุรักษ์กระบือไทย)
     

 

ดูเพิ่มเติม...

 

ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ

  ปฏิทินชาวนา วางแผนการปลูกข้าว โดยนายปริญญา รอดฤดี 
ขอบคุณวิดีโอจาก รายการเกษตรไทยไอดอล