ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถว...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวนิภาภรณ์ ดู่ป้อง นักวิชาการส่งเเสร

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวนิภาภรณ์ ดู่...

.ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อแจ้งข้อ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น.ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ประชุมเจ้าหน้าที...

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร

วันที่ 31 ก.ค. - 3 ส.ค. 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู จัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญแล

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู จัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับ...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา (นวส.) ดำเนินการจัดเวทีชุมชนครั้งที่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา (นวส.) ดำเนินก...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) ดำเนินการ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (น...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) ดำเนินการจ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (น...

more...

วิดิทัศน์ ความรู้การเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู

  วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
     
  แนะนำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสีชมพู  โดย นายกฤษ์ พิโสรัมย์ ประธานศพก.อำเภอสีชมพู
     
  ฐานเรียนรู้ ศพก. หลักสูตร จุลินทรีย์หน่อกล้วย โดย นายกฤษ์ พิโสรัมย์ ประธานศพก.อำเภอสีชมพู
     
  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกระบือและเกษตรผสมผสานบ้านสันติสุข ม.6 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น (หมู่บ้านอนุรักษ์กระบือไทย)
     

 

ดูเพิ่มเติม...

 

ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ

  ปฏิทินชาวนา วางแผนการปลูกข้าว โดยนายปริญญา รอดฤดี 
ขอบคุณวิดีโอจาก รายการเกษตรไทยไอดอล