ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

 

 

ว่าง

เกษตรอำเภอสีชมพู

 

 

 

 นางสาวนิภาภรณ์  ดู่ป้อง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาจาน

 

นายวิเชียร คำลอย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลซำยาง  ตำบลภูห่าน และตำบลบ้านใหม่

 

 

นางสาวเทวา คำกลอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสีชมพู และตำบลหนองแดง

 

นางสาวสุนันทา กิจบุญชู
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังเพิ่ม และตำบลดงลาน

 

นางสาวอัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลศรีสุข

 

 

นางสาวณัฐชา  แจ่มปัญญา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบตำบลบริบูรณ์

 

 

นางสาวจันทร์จิรา  ฝัดวิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รับผิดชอบงานธุรการ

 

นางสาวราตรี โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูล
และงานที่ได้รับมอบหมาย

 

นายสมัน คำม

พนักงานทำความสะอาด

 

 

14 พฤษภาคม 62 10:41:07