ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

 

ว่าที่ ร.ต. ล้วน  ประโยชน์มี 

เกษตรอำเภอสีชมพู

 

 

นายเฉลียว จันทะวงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลซำยาง และตำบลภูห่าน

 

นายวิเชียร คำลอย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาจาน และตำบลบ้านใหม่

 

นางสาวเทวา คำกลอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสีชมพู 

 

นางสาวสุนันทา กิจบุญชู
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังเพิ่ม และตำบลดงลาน

 

นางสาวอัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองแดง และตำบลศรีสุข

 

 

นางสาวณัฐชา  แจ่มปัญญา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบตำบลบริบูรณ์

 

 

นายอุดร ศรีเมืองเฮา
เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบงานธุรการ

 

นางสาวราตรี โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูล
และงานที่ได้รับมอบหมาย

 

นายสมัน คำม

พนักงานทำความสะอาด

 

 

17 พฤษภาคม 60 22:49:41