ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 25 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา

วันที่ 25 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสีชม...

วันที่ 19 ก.ย.61 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา

วันที่ 19 ก.ย.61 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 มีนักส่งเสริมการเ...

วันที่ 17-18 กันยายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวท

วันที่ 17-18 กันยายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแ...

วันที่ 15-17 กันยายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสานพลังเค

วันที่ 15-17 กันยายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่กา...

วันที่ 11-13 กันยายน 61 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญ

วันที่ 11-13 กันยายน 61 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา นวส. พาเกษตรกรบ้านผาน้ำเที่ยง ต.บริบูรณ์ ไปสัมมน...

วันที่ 7 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นว

วันที่ 7 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสร้างการรับรู้กา...

วันที่ 6 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นว

วันที่ 6 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสร้างการรับรู้กา...

วันที่ 3-5 กันยายน 2561 เกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 อำเภอสีชมพู จำนวน 9 คน เข้าร่วมศึกษาด

วันที่ 3-5 กันยายน 2561 เกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 อำเภอสีชมพู จำนวน 9 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภา...

วันที่ 2-4 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (

วันที่ 2-4 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) เข้าร่วมการสัมมนาระดมสมองเพื่อการสรุ...

วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง

วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) เข้าร่วมการติดตามประเมินผลและสรุปผ...