ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) เยี่ยม เยือน ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ...

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่...

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ เพื่อคั

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ เพื่อคัดเลือกศูนย์เครือข่ายและวางแผนการดำเนินงานในปี 2562...

วันที่ 1 พ.ย. 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอ

วันที่ 1 พ.ย. 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ดำเนินการถ่ายทำวีดีโอโครงการ เสริมสร้าง...

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นายวิเชียร คำลอย นวส

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นายวิเชียร คำลอย นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน...

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดการประชุมจัดเวทีโครงการสานพลังป

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดการประชุมจัดเวทีโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลัง...

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นายวิเชียร คำลอย (นวส

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นายวิเชียร คำลอย (นวส.ชำนาญการ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับประมงอำเภอสี...

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา แจ่มป

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา นวส. ลงพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้กับ จนท.จาก...

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตแล

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเจ้าหน้าที่จากสนง.กษ.จ.ขอนแก่น ร่วมกับสนง.กษ.อ.สี...

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นว

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเลี้ยงปลา ม....