ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 21 มกราคม2562 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายใหนางสาวนิภาภรณ์ ดู่ป้อง น

วันที่ 21 มกราคม2562 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายใหนางสาวนิภาภรณ์ ดู่ป้อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการความ...

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญ

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร (นวส.ชำนาญการ) ร่วมให้กำลัง...

วันที่ 19 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (น

วันที่ 19 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) ตรวจรับปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาคุณภา...

วันที่ 18 มกราคม 62 เวลา 10.30 น.ว่าที่ร้อนตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที

วันที่ 18 มกราคม 62 เวลา 10.30 น.ว่าที่ร้อนตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการระดับตำบล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบร...

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบร

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง...

วันที่ 11 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิ

วันที่ 11 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร (นวส.ชำนาญการ) ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลื...

วันที่ 11 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา กิจบุญ

วันที่ 11 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา กิจบุญชู นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา นั...

10 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเ

10 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู จัด กิจกรรม : พัฒนากลุ่มแม่บ้านเก...

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งย

วันที่ 8 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู อำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้...

วันที่ 7 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมร

วันที่ 7 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการจัดกิจกรรม สินค้าการเกษตร ตลาดจริงใจ ร่วมก...