ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ประธานพิธีเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ประธานพิธีเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยื...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ติดตามการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ติดตามการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษต...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเตรียมจัดงานเ...

อำเภอสีชมพู จัดอบรมการทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 อำเภอสีชมพู จัดอบรมการทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดย มีคณะกรรมการชุม...

สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู จ่ายปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ตามโครงการส่งเส

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู จ่ายปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตาม...

สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพีย

วันที่ 13-14 ก.ค. 60 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการงบประมาณรายจ่า...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอม...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยนายสุจินต์ สุภาเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยนายสุจินต์ สุภาเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวั...

สนง.เกษตรอำเภอสีชมพู รับการติดตาม จาก สตง. โดยได้ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสมาชิกเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่ป

วันที่ 26 มิ.ย.2560 สนง.เกษตรอำเภอสีชมพู รับการติดตาม จาก สตง. โดยได้ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสมาชิกเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่ปี 2559 ต.วังเพิ่ม และโครงการปร...

สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรก

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ...