ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพ...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อม นายวิเชียร คำลอย (นวส. ชำนาญการ) ร่วมต้อนรับ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อม นายวิเชียร คำลอย (นวส. ชำนาญการ) ร่วมต้อนรับท่าน พลเอ...

น ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล เข้าร่วมปร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกา...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวนิภาภรณ์ ดู่ป้อง นักวิชาการส่ง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวนิภาภรณ์ ดู่ป้อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู และนายวิเชียร คำลอย (นวส. ชำนาญการ) เข้าร่วมงาน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู และนายวิเชียร คำลอย (นวส. ชำนาญการ) เข้าร่วมงานโครงการอำเภอ….ยิ้มเคลื...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา กิจบุญชู นวส.ชำนาญการ จ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา กิจบุญชู นวส.ชำนาญการ จัดเวทีเรียนรู้โครงการระ...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู เพื่อติดตาม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู เพื่อติดตามความก้าวหน้างานโครงการ ...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวั

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอ...

สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูมอบปุ๋ยชีวภาพไบโอฟอสก้า ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูมอบปุ๋ยชีวภาพไบโอฟอสก้า ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาค...

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา นักวิชาการส่งเสริม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการอบรม...