ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ทำเนียบเกษตรอำเภอ

 

ทำเนียบเกษตรอำเภอสีชมพู

 

 

ชื่อ-สกุล เกษตรอำเภอ

ปี พ.ศ.ที่ดำรงตำแหน่ง

1.นายวีรภัทร มีทองหลาง

2510-2528

2.นายอุดม บุญสร้าง

2528-2530

3.นายบัณฑิต โตชัยภูมิ

2530-2537

4.นายเสถียร วิเชฏฐพงษ์

2537-2540

5. นายศุภวัฒน์ กุลสันติวงศ์

2540-2541

6.นายวิสุทธิ์ นาคทน    

2541-2546

7. นายเสงี่ยม ตุงไธสง

2546-2547

8. นายสมคิด วงศ์วทัญู

2547-2553

9. นายสุรศักดิ์  ทุมประเสน(รักษาการ) 1 ก.ค. - 10 ธ.ค. 2553
10. นายสมคิด วงศ์วทัญญู 2553-2556
11. ว่าที่ร้อยตรีล้วน  ประโยชน์มี 2556- ปัจจุบัน

 

 

12 มกราคม 59 15:54:55