ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู โดย น.ส. เทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ น.ส.สุนันทา กิจบุญชู นวส.ชำนาญการ และ น

วันที่ 27 เมษายน 2560  สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู โดย น.ส. เทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ  น.ส.สุนันทา กิจบุญชู นวส.ชำนาญการ  และ น.ส.นัฐชา แจ่มปัญญา  ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี 2560 กิจกรรม แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวและกิจกรรมเตรียมความพร้อมการผลิตข้าวสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์   มีเกษตรกรบ้านขมิ้น ม. 4 และบ้านโนนหัวนา ม.5 ต.ศรีสุข เข้าร่วมจำนวน 37 คน

17 พฤษภาคม 60 22:26:46