ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ปฏิบัติการ

วันที่ 27 เมษายน 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ปฏิบัติการ  ออกหน่วยให้บริการด้านการเกษตร โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น  โอกาสนี้นายใจเพชร ขวาลำธาร ปลัดอำเภออาวุธโส รักษาราชการแทนนายอำเภอสีชมพูเป็นประธาน

17 พฤษภาคม 60 22:29:41