ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) น.ส.สุนันทา กิจ

วันที่ 4 พ.ค. 60 ว่าที่ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) น.ส.สุนันทา กิจบุญชู (นวส.ชำนาญการ) และ น.ส.ณัฐชา แจ่มปัญญา (นวส.) ออกพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกร ณ แปลงไร่นาสวนผสมของ นางสุภาพร วรรณพันธ์ ม.8 บ้านป่าน ต.สีชมพู17 พฤษภาคม 60 22:40:42