ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) นำ อกม.5 คน เข้าร่วมการอบรมเพื่

วันที่ 5 พ.ค. 60 ว่าที่ ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) นำ อกม.5 คน เข้าร่วมการอบรมเพื่อจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล(lFPP) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ โดยมีนายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม17 พฤษภาคม 60 22:42:22