ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) และ น.ส.อัญริน

วันที่ 9 พ.ค. 60 ว่าที่ ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) และ น.ส.อัญรินทร พิมพ์อิทธิภัทร (นวสปฏิบัติการ) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามสถานการณ์การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากาีผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชนตามมาตรฐาน ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น

 

17 พฤษภาคม 60 22:44:28