ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ปฏิบัติการ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุ่งเม่น-หนองดู่ ตำบลวังเพิ่ม จำนวน 10 คน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับจังหวัด โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น17 พฤษภาคม 60 22:46:49