ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการงบประมาณจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน กิจกรรมย่อย อบรมถ่ายทอดความรู้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านรวมเข้าอบรมทั้งสิ้น 115 คน


29 มิถุนายน 60 12:29:04