ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) พาเกษตรกรจำนวน

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ต.ล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) พาเกษตรกรจำนวน 20 คน เข้าร่วมรับการอบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดฯ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์  ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธาน

29 มิถุนายน 60 14:52:04