ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรเภอสีชมพู เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาช

วันนี้ 20 มิถุนายน 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรเภอสีชมพู เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก  นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิด และมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมพบปะให้ความรู้ ติดตามผลกานดำเนินงานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 72 ราย

29 มิถุนายน 60 15:48:58