ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ น.ส.อัญรินทร์

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร และ น.ส.ณัฐชา แจ่มปัญา นำอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 115 คน  เข้าร่วมการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัด และ Young Smart Farmer จำนวน 10 คน เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์และเปิดตลาด "เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer"  ณ ขอนแก่นฮอร์ เซนทรัลพลาซ่าขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พบปะ อกม. ให้ความรู้ มอบโอวาท และให้กำลังใจผู้เข้าร่วมสัมมนา

29 มิถุนายน 60 16:14:56