ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรก

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อสู่เกษตรกร (ปิดทองหลังพระ) โดยมีการมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น​





29 มิถุนายน 60 16:51:10