ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สนง.เกษตรอำเภอสีชมพู รับการติดตาม จาก สตง. โดยได้ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสมาชิกเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่ป

วันที่ 26 มิ.ย.2560 สนง.เกษตรอำเภอสีชมพู รับการติดตาม จาก สตง. โดยได้ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสมาชิกเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่ปี 2559 ต.วังเพิ่ม และโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ต.ซำยาง

29 มิถุนายน 60 17:32:16