ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยนายสุจินต์ สุภาเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560  ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยนายสุจินต์ สุภาเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ ร่วมชี้แจงการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนชุมชน ทั้ง 11 ชุมชน ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู

26 กรกฎาคม 60 06:26:34