ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต

วันที่ 6  กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร ปี 2560 กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรตามระบบโรงเรียนเกษตรกร(วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกเจริญ ตำบลศรีสุข) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น26 กรกฎาคม 60 06:41:13