ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพีย

วันที่ 13-14 ก.ค. 60 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพูจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2560 โดยมีนายสามารถ  ปิ่นเมือง ปลัดอาวุโส อำเภอสีชมพูเป็นประธาน ซึ่งวันแรกเป็นกิจกรรมที่ 2 อบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ด การเพิ่มประสิทธิภาพ และการแปรรูปเห็ด และวันที่ 2 เป็นกิจกรรมที่ 1 อบรมเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ในครั้งนี้ได้มีพิธีมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรทั้ง 200 ราย

26 กรกฎาคม 60 06:57:46