ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อำเภอสีชมพู จัดอบรมการทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560   อำเภอสีชมพู จัดอบรมการทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดย มีคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการกลุ่ม เข้าร่วมอบรมจำนวน 70 ราย โดยมีนักวิชาการจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอนแก่น พร้อมทีมงานฝ่ายบริหาร สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมสังเกตุการณ์ ณ ห้องประชุมอำเภอสีชมพู ชั้น 226 กรกฎาคม 60 07:10:47