ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ติดตามการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560  ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ติดตามการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  ดังนี้  1. กลุ่มเพาะเลี้ยงปลากินพืชชุมชนตำบลซำยาง  2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงกระบือและเกษตรผสมผสานบ้านสันติสุข26 กรกฎาคม 60 07:15:53