ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ประธานพิธีเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ประธานพิธีเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีว่าทร่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการเพาะเลี้ยงปลากินพืชชุมชน ชุมชนที่ 6 มีเกษตรกรร่วมพิธี จำนวน 600 คน ณ ลานค้าชุมชน บ้านซำยาง ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น26 กรกฎาคม 60 07:20:59