ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ประธานเปิดตัวโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพั

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ประธานเปิดตัวโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการโดยว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู กล่าวรายงาน ดังนี้

1. วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา  09.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง

2. เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ศิลปชีพโสกส้มกบ ตำบลบ้านใหม่

30 สิงหาคม 60 07:11:37