ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ประธานเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพ

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ประธานเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยี่งยืน โดยว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอ พร้อมด้วหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้

1. เวลา เปิดโครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลนาจาน ชุมชนนาจาน ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู เกษตรกรร่วมพิธีเปิดโครงการ จำนวน 300 คน

2. เวลา 11.00 น. เปิดโครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน ชุมชนภูห่าน ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู เกษตรกร ร่วมพิธีเปิดโครงการ 400 คน


 

30 สิงหาคม 60 07:00:54