ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นายสามารถ ปิ่นเมือง ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานการประชุมค

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นายสามารถ ปิ่นเมือง ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (กชภอ.) กรณี อุทกภัย น้ำท่วมขัง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อน  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสีชมพู ชั้น 230 สิงหาคม 60 06:56:28