ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นักวิชาการส่ง

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู  มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การเชื่อมโยงตลาดข้าวรูปแบบนาแปลงใหญ่ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร พ.ศ. 2560 โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน ขอนแก่น






30 สิงหาคม 60 07:48:36