ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ในชุมชนสีชมพู ต.สีชมพู

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานเปิดงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ในชุมชนสีชมพู ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น30 สิงหาคม 60 07:46:28