ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับ

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู   โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 9 ราย  

30 สิงหาคม 60 07:49:31