ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพ

วันที่ 28 สิงหาคม 2560  นายชลิต  วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น
 

25 กันยายน 60 10:19:31