ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู เข้าร่วมสัม

วันที่ 11 - 13 กันยายน 2560 น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู เข้าร่วมสัมมนาการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพและผู้สอนงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2560 ณ โรงแรม เอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิด พร้อมมอบโอวาทและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วม25 กันยายน 60 10:35:46