ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับนายพลศักดิ์ มีศรี ประมงอำเภอสีชมพู มอบปัจจัยการผลิต(ลูกพันธุ์ปลานิล,

วันที่ 13 ก.ย. 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับนายพลศักดิ์ มีศรี ประมงอำเภอสีชมพู มอบปัจจัยการผลิต(ลูกพันธุ์ปลานิล,ตะเพียน,กระชังบก และอาหารปลา)ให้เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560 เกษตรกรจำนวน 200 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู25 กันยายน 60 13:31:03