ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญการ เ

วันที่ 14 กันยายน 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวตามมาตรฐานอินทรีย์ Organic Thailand และระบบควบคุมภายใน (ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1ล้านไร่) ณ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโคกเจริญ ต.ศรีสุข ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 40 คน25 กันยายน 60 13:37:55