ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมอบหมายให้ น.ส.สุนันทา กิจบุญชู น.ส.เทวา คำกลอง

วันที่ 20 กันยายน 2560 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมอบหมายให้ น.ส.สุนันทา กิจบุญชู  น.ส.เทวา คำกลอง  และน.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้จัดการแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ โรงแรมเดอร์ชีวินโฮเตล  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น25 กันยายน 60 13:49:29