ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู เป็นวิทยากรในหัวข้อการรวมกลุ่มสู่การจัดตั้งวิสาหกิ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน   ประโยชน์มี  เกษตรอำเภอสีชมพู  เป็นวิทยากรในหัวข้อการรวมกลุ่มสู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการคลังปัญญาพัฒนาผลผลิตภัณฑ์สู่ OTOP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดสรรในพื้นที่ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเป็นสินค้าOTOPระดับจังหวัด   เวลา 09.00-10.00 น.  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลวังเพิ่ม  อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

7 กุมภาพันธ์ 61 15:36:39