ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) เข้าร

ว่าที่ร้อยตรีล้วน   ประโยชน์มี  เกษตรอำเภอสีชมพู   มอบหมายให้นางสาวเทวา  คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

7 กุมภาพันธ์ 61 16:18:54