ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา นักวิชาการส่งเสริม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน   ประโยชน์มี  เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ 
นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  เข้าร่วมประชุมส่วนราชการในตำบลบริบูรณ์  ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2561 เพื่อประชาสัมพันธ์งานโครงการและนโยบายด้านการเกษตร  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์  อำเภอสีชมพู  จ.ขอนแก่น  โดยมี นายไหม ผ่องแผ้ว นายก อบต.บริบูรณ์เป็นประธาน

 

 

 

 

 

 

7 กุมภาพันธ์ 61 17:34:20