ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู เข้าร่วมประชุมการกาขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแ

วันที่ 8  กุมภาพันธ์  2561  ว่าที่ร้อยตรีล้วน   ประโยชน์มี  เกษตรอำเภอสีชมพู 

เข้าร่วมประชุมการกาขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรตามบทบาท  Chief of operation และ operation team ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO  conference    ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

นางสาวราตรี  โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ (บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

 

20 กุมภาพันธ์ 61 10:49:26