ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร (นวส.

วันที่ 8  กุมภาพันธ์  2561  ว่าที่ร้อยตรีล้วน   ประโยชน์มี  เกษตรอำเภอสีชมพู   มอบหมายให้  น.ส อัญรินทร์  พิมพ์อิทธิภัทร   (นวส. ชำนาญการ) เข้าร่วมประชุมความมั่นคงตำบลศรีสุข  เพื่อประชาสัมพันธ์งานโครงการและนโยบายด้านการเกษตร  ณ . ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น          

 

 

 

 

 

นางสาวราตรี  โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

 

 

20 กุมภาพันธ์ 61 10:48:17