ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายสุจินต์ สุภาเส ( นวส. ชำนาญการ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 14.00 น. นายสุจินต์  สุภาเส ( นวส. ชำนาญการ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  นำทีมติดตามนิเทศงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู

 

 

 

 
                                                                                                   นางสาวราตรี  โง๊ะบุดดา
                                                                                        เจ้าพนักงานธุรการ (บันทึกข้อมูล)
                                                                                                        ผู้จัดทำข่าว

                    

20 กุมภาพันธ์ 61 10:46:54