ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับ

 วันที่ 7 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน  ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร  รายละเอียดดังนี้
** เวลา 13.30 น. น.ส. เทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ  บ้านโคกป่ากุง ม.1 ต.สีชมพู ณ ศาลากลางบ้าน
** เวลา 18.00 น. น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ บ้านโนนหัวนา ม.5 ต.ศรีสุข ณ ศูนย์สาธิตการตลาด
** เวลา 19.00 น. น.ส. เทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ไทยนิยมยั่งยืน ม.9 บ้านมิตรสัมพันธ์ ต.หนองแดง ณ ศาลากลางบ้าน
** เวลา 19.30 น. น.ส.นิภาพร ดู่ป่อง นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ บ้านวังขอนยม ม.10  ต.นาจาน ณ ศาลากลางบ้าน
** เวลา 20.00 น. น.ส.สุนันทา กิจบุญชู นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.5 ต.ดงลาน ณ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหนองหญ้าปล้อง

 

 

นางสาวราตรี  โง๊ะบุดดา 
เจ้าพนักงานธุรการ (บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

 

8 มีนาคม 61 10:21:30