ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกั

 วันที่ 9 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน  ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร  รายละเอียดดังนี้
** เวลา 08.30 น. น.ส. เทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ  บ้านโคกสูง ม.9 ต.สีชมพู ณ ศาลากลางบ้าน
** เวลา 14.30 น.   น.ส. เทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ บ้านโนนไผ่งาม ม.12 ต.สีชมพู ณ ศาลากลางบ้าน
** เวลา 18.00 น. น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ บ้านโคกม่วง ม.10 ต.ศรีสุข ณ ศูนย์สาธิตการตลาด
** เวลา 19.00 น. น.ส.นิภาพร ดู่ป่อง นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ บ้านปากง่าม ม.7 ต.นาจาน ณ ศาลากลางบ้าน
** เวลา 19.00 น. น.ส. เทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ  บ้านโพธิ์ชัย ม.10 ต.หนองแดง ณ ศูนย์สาธิตการตลาด
** เวลา 20.00 น. น.ส.สุนันทา กิจบุญชู นวส. ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคม บ้านซำจำปา ม.6 ต.ดงลาน ศาลากลางบ้านซำจำปาเหนือ

 

 

 

 

 

นางสาวราตรี  โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ  ( บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว
 

 

 

12 มีนาคม 61 11:15:47