ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับคณะกรร

วันที่ 10 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน  ประโยชน์มี   เกษตรอำเภอสีชมพู  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร  รายละเอียดดังนี้
** เวลา 19.00 น. น.ส.นิภาพร ดู่ป่อง นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ บ้านวังโพน  ม.6 ตำบลนาจาน ณ ศาลากลางบ้าน
** เวลา 19.00 น. น.ส. เทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ  บ้านโคกจั๊กจั่น ม.5 ต.หนองแดง ณ ศูนย์สาธิตการตลาด

 

 

 

 

 

นางสาวราตรี   โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ (บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

 

12 มีนาคม 61 11:29:08