ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.นิภาพร ดู่ป่อง นวส.ชำนาญการ ร่วมกับค

วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 19.30 น. ว่าที่ร้อยตรีล้วน   ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.นิภาพร ดู่ป่อง นวส.ชำนาญการ  ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร  ณ ศาลากลางบ้านสี่แยก  ม.4  ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

นางสาวราตรี  โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

 

 

12 มีนาคม 61 11:58:10