ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกั

 วันที่ 12 มีนาคม 2561  ว่าที่ร้อยตรีล้วน  ประโยชน์มี  เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร  รายละเอียดดังนี้
** เวลา 09.00 น. นายวิเชียร คำลอย นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ม.6  บ้านคลองเจริญ ต.บ้านใหม่ ณ ศาลากลางบ้าน
** เวลา 09.00 น. น.ส.เทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ม.7 บ้านโนนทองหลาง ต.สีชมพู
** เวลา 09.30 น. น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ม.11 บ้านโนนอุดม ต.ศรีสุข ณ ศูนย์สาธิตการตลาด
** เวลา 09.30 น. น.ส.ณัฐชา แจ่มปัญญา นวส. ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ม.9 บ้านเทพชมพู ต.บริบูรณ์ ณ ศาลากลางบ้าน
** เวลา 10.00 น. น.ส.สุนันทา กิจบุญชู นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ม.10  บ้านหาดทรายทอง ต.ดงลาน ณ ศาลาประชาคม 
** เวลา 15.00 น. นายวิเชียร คำลอย นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ม.3  บ้านโนนงาม ต.ภูห่าน ณ ศาลากลางบ้าน
** เวลา 17.00 น. น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ม.12 บ้านพิศาลพัฒนา ต.ศรีสุข ณ ศูนย์สาธิตการตลาด
** เวลา 18.00 น. นายวิเชียร คำลอย นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ม.5  บ้านโนนสะอาด ต.ภูห่าน ณ ศาลากลางบ้าน
** เวลา 19.30 น. น.ส.นิภาภรณ์ ดู่ป้อง นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ม.15 บ้านโนนหัวนา ต.นาจาน ณ ศาลากลางบ้าน
** เวลา 20.00 น. น.ส.สุนันทา กิจบุญชู นวส. ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคม  ม.7 บ้านอ่างทอง ต.ดงลาน  ณ ที่ทำการกำนันตำบลดงลาน

 

 

 

 

 

นางสาวราตรี   โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ  (บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

 

 

14 มีนาคม 61 08:59:10