ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมก

 วันที่ 13 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน  ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร  รายละเอียดดังนี้
** เวลา 09.00 น. นายวิเชียร คำลอย นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ม.9 บ้านเบญจวัลย์   ต.บ้านใหม่ ณ ศาลากลางบ้าน
** เวลา 09.00 น. น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ม.13 บ้านศรีสุข ต.ศรีสุข ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
** เวลา 09.30 น. น.ส.ณัฐชา แจ่มปัญญา นวส. ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ม.10 บ้านเทพประทาน ต.บริบูรณ์ ณ ศาลากลางบ้าน
** เวลา 17.00 น. น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ม.7 บ้านกุดบัว ต.ศรีสุข ณ ศาลากลางบ้าน
** เวลา 19.30 น. น.ส.นิภาภรณ์ ดู่ป้อง นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ม.3 บ้านโนนว่านไฟ ต.นาจาน ณ ศาลากลางบ้าน
** เวลา 19.30 น. น.ส.สุนันทา กิจบุญชู นวส. ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคม  ม.2 บ้านซำจำปา ต.ดงลาน  ณ ศาลากลางบ้าน

 

 

 

 

 

นางสาวราตรี  โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุการ (บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

 

 

 

 

14 มีนาคม 61 09:38:51