ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญการ เ

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่นสี่ปี (ฉบับที่ 2) ปี 2561 - 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น  โดยมีนายวิชัย นนท์ธนากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เป็นประธาน

 

 

 

 

 

นางสาวราตรี   โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ  (บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

3 เมษายน 61 15:19:09