ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกั

วันที่ 3 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน   ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 2 เวทีสร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน  รายละเอียดดังนี้
**เวลา 09.00 น. น.ส.เทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ  ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกสูง ม.9 ต.สีชมพู
**เวลา 09:00 น. น.ส.ณัฐชา แจ่มปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 2  ณ ศาลาประชาคมบ้านเทพชมพู ม.9 ต.บริบูรณ์
**เวลา 09.00 น. น.ส.สุนันทา กิจบุญชู นวส.ชำนาญการ  ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 2 ณ ศาลากลางบ้านหาดสวรรค์ ม.13 ต.วังเพิ่ม
** เวลา 09.00 น.  น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกกุง ม.9 ต.ศรีสุข
**เวลา 11.00 น. น.ส.สุนันทา กิจบุญชู นวส.ชำนาญการ  ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 2 ณ ศาลากลางบ้านซำจำปาเหนือ ม.6 ต.ดงลาน
**เวลา 13.00 น. น.ส.เทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ  ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกป่ากุง ม.1 ต.สีชมพู
**เวลา 13:00 น. น.ส.ณัฐชา แจ่มปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านเทพประทาน ม.10 ต.บริบูรณ์ 
** เวลา 18.00 น. น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์สาธิตการตลาด ม.15 ต.ศรีสุข
**เวลา 19.00 น. น.ส.สุนันทา กิจบุญชู นวส.ชำนาญการ  ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 2  ณ ที่ทำการกำนันตำบลดงลาน ม.7 ต.ดงลานเวลา
** เวลา 19.30  น.ส.นิภาภรณ์ ดู่ป้อง นวส.ชำนาญการ  ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนว่านไฟ   ม.3  ต.นาจาน

 

 

 

 

 

นางสาวราตรี   โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ  (บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

4 เมษายน 61 08:43:31