ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 4 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู มอบปัจจัยการผลิตให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโคร

วันที่ 4 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู มอบปัจจัยการผลิตให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561

 

 

 

 

นางสาวราตรี   โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ  (บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

 

5 เมษายน 61 08:42:16