ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งย

วันที่ 5 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 2 เวทีสร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน  รายละเอียดดังนี้
**เวลา 08.00 น. น.ส.เทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ  ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนทองหลาง ม.7 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
**เวลา 09:00 น. น.ส.ณัฐชา แจ่มปัญญา นักวิชาการเกษตร ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 2  ณ ศาลาประชาคมบ้านผาสุก ม.11 ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
**เวลา 09.00 น. น.ส.สุนันทา กิจบุญชู นวส.ชำนาญการ  ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 2 ณ ศาลากลางบ้านห้วยทรายขาว  ม.7 ต.วังเพิ่ม  อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
**เวลา 13:00 น. น.ส.ณัฐชา แจ่มปัญญา นักวิชาการเกษตร ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 2   ณ ศาลาประชาคมบ้านอุดมสุข ม.12 ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
**เวลา 19.00 น. น.ส.สุนันทา กิจบุญชู นวส.ชำนาญการ  ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 2 ณ ศาลากลางบ้านซำจำปา ม.2 ต.ดงลาน อ.สีชมพู

 

 

 

 

 

นางสาวราตรี   โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ  (บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำรายงาน

9 เมษายน 61 10:09:34